Jesteś tutaj: O projekcieInwentaryzacja przyrodniczaPtakiInwentaryzacja na obrzeżach terenu objętego Projektem

Inwentaryzacja ornitologiczna na obrzeżach terenu objętego Projektem

Metodyka inwentaryzacji ornitologicznej

Na obrzeżach terenu objętego Projektem, przeprowadzono 7 kontroli terenowych. Każda z tych kontroli trwała od 6 do 9 godzin. W ramach uzupełnienia wykorzystano dane zbierane od 1987 roku. Obserwacje odbywały się przede wszystkim w godzinach od 05:00 do 12:00. Przeprowadzono również kilka nocnych kontroli od godz. 19:00 do 23:00. Kontrole były prowadzone metodą transektu liniowego wzdłuż granicy planowanej inwestycji, przyjęto pas szerokości około 100m. Rejestrowano wszystkie ptaki widziane, słyszane, notując ich kategorie lęgowości i liczebność. Ponadto w godzinach nocnych przeprowadzano stymulacje głosowe za pomocą urządzenia odtwarzającego głosy ptaków. Liczebność populacji w Małopolsce przyjęto za Atlasem Ptaków Lęgowych Małopolski (Walsz & Mielczarek 1992), a liczebność w skali kraju za Sikorą i in. (2007).

Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej.

Na obrzeżach terenu objętego Projektem stwierdzono 120 gatunków ptaków. Jako, że teren był bardzo urozmaicony (od stawów, bagien, przez koryto rzeczne, tereny pustynne skończywszy na terenach leśnych), zarejestrowano gatunki praktycznie wszystkich grup siedliskowych w Polsce. 
Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie 20 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: czapla biała (Ardea alba), bocian biały(Ciconia ciconia), bocian czarny (Ciconia nigra), bielik (Haliaeetus albicilla), rybołów (Pandion haliaetus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), żuraw (Grus grus), łęczak (Tringa glareola), lelek (Caprimulgus europaeus), jerzyk (Apus apus), zimorodek (Alcedo atthis), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), lerka (Lullula arborea), świergotek polny (Anthus campestris), jarzębatka (Sylvia nisoria), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), gąsiorek (Lanius collurio), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra).
Wśród gatunków, dla których potwierdzono lęgowość poprzez zanotowanie gniazda, jaja lub podlota są: krzyżówka (Anas platyrhynchos), myszołów zwyczajny (Buteo buteo), krogulec (Accipiter nisus), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), kokoszka wodna (Gallinula chloropus), sieweczka rzeczna (Charadrius dubius), czajka (Vanellus vanellus), siniak (Columba oenas), turkawka (Streptopelia turtur), puszczyk (Strix aluco), dudek (Upupa epops), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł duży (Dendrocopos major), drozd śpiewak (Turdus philomelos), kos (Turdus merula), bogatka (Parus major), modraszka (Parus caeruleus), raniuszek (Aegithalos caudatus), sójka (Garrulus glandarius), szpak (Sturnus vulgaris), wilga (Oriolus oriolus), zięba (Fringilla coelebs).
Wśród gatunków nie lęgowych na badanym terenie, należących do frakcji ptaków zalatujących, należały takie gatunki jak: gęś zbożowa (Anser fabalis), czapla biała (Ardea alba), czapla siwa (Ardea cinerea), świstun (Anas penelope), cyraneczka (Anas crecca), cyranka (Anas querquedula), bocian czarny (Ciconia nigra), bielik (Haliaeetus albicilla), rybołów (Pandion haliaetus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus), myszołów włochaty (Buteo lagopus), żuraw (Grus grus), łęczak (Tringa glareola), brodziec samotny (Tringa ochropus), brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos), krwawodziób (Tringa totanus), kulik wielki (Numenius arquata), lelek (Caprimulgus europaeus), jemiołuszka (Bombycilla garrulus), srokosz (Lanius excubitor), gąsiorek (Lanius collurio), kruk (Corvus corax), gil (Pyrrhula pyrrhula), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra).
Bardzo mało było gatunków ptaków terenów otwartych i stepów. Zaobserwowano między innymi: lerkę (Lullula arborea), świergotek polny (Anthus campestris), białorzytka (Oenanthe oenanthe), skowronek polny (Alauda arvensis), srokosz (Lanius excubitor), gąsiorek (Lanius collurio).
Do gatunków leśnych które były najczęściej notowane, występujących praktycznie na całym terenie, należały: kos (Turdus merula), grzywacz (Columba palumbus), czubatka (Lophophanes cristatus), bogatka (Parus major), zięba (Fringilla coelebs), sójka (Garrulus glandarius), dzięcioł duży (Dendrocopos major), piecuszek (Phylloscopus trochilus), drozd śpiewak (Turdus philomelos), sójka. Gatunki te były notowane praktycznie w każdym miejscu, wzdłuż całego transektu.
Do grupy gatunków ptaków wodno-błotnych notowanych najliczniej należą: krzyżówka (Anas platyrhynchos), czapla siwa (Ardea cinerea), kokoszka wodna (Gallinula chloropus), łyska (Fulica atra), czajka (Vanellus vanellus), sieweczka rzeczna (Charadrius dubius).
Do grupy gatunków ptaków wodno-błotnych notowanych nielicznie należą: cyraneczka (Anas crecca), cyranka (Anas querquedula), perkozek (Tachybaptus ruficollis), wodnik (Rallus aquaticus), łęczak (Tringa glareola), brodziec samotny (Tringa ochropus), brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos), krwawodziób (Tringa totanus), kulik wielki (Numenius arquata),
Z grupy ptaków synantropijnych warto wymienić ptaki, które pojawiały się nad terenami inwentaryzowanymi, a są to między innymi: bocian biały (Ciconia ciconia), jaskółka dymówka (Hirundo rustica), jaskółka oknówka (Delichon urbicum), jerzyk (Apus apus), gawron (Corvus frugilegus), sroka (Lanius excubitor), kawka (Corvus monedula).

Wykaz gatunków ptaków odnotowanych na obrzeżach planowanej inwestycji
 
W siedliskach zupełnie odmiennych od borów sosnowych takich jak żyzne buczyny na podłożu wapiennym odnotowano liczne gatunki dla nich charakterystyczne. W starych dziuplach buków notowano między innymi: dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), dudka (Upupa epos), Puszczyka (Strix aluco).

Buczyna na podłożu wapiennym. Wschodnia część planowanej inwestycji

Buczyna na podłożu wapiennym. Wschodnia część planowanej inwestycji Fot. Dawid Oruba

Jako, że planowana inwestycja prowadzona jest praktycznie wzdłuż rzeki Białej Przemszy, zaobserwowaliśmy gatunki odpowiednie dla tego typu środowiska, były to m. in. czapla biała (Ardea alba), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), wilga (Oriolus oriolus).

Biała Przemsza. Północna granica planowanej inwestycji

Biała Przemsza. Północna granica planowanej inwestycji Fot. Dawid Oruba

Notowane zostały również gatunki, które zalatywały tylko po pożywienie z pobliskich Klucz. Są to m.in. jaskółka dymówka (Hirundo rustica), jaskółka oknówka (Delichon urbicum), jerzyk (Apus apus) (wszystkie z wymienionych wyżej ptaków gniazdują w blokach na osiedlu i pobliskiej fabryce papieru), dodatkowo zalatywały szpaki (Sturnus vulgaris), kruki (Corvus corax).

Klucze wraz z fabryką papieru

Klucze wraz z fabryką papieru. Fot. Dawid Oruba