Jesteś tutaj: O projekcieInwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja florystyczna

Głównym celem inwentaryzacji florystycznej na Pustyni Błędowskiej, na 400 ha objętych projektem, było opracowanie rozmieszczenia gatunków cennych (chronionych i zagrożonych) oraz gatunków ekspansywnych i obcych. Znajomość rozmieszczenia tych gatunków jest niezbędna do prawidłowego wykonanych zabiegów ochrony czynnej.
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono 6 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą oraz 3 objęte ochroną częściową – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 0, poz. 81). Jeden z gatunków objętych ochroną ścisłą jest ponadto wg „Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce” (ZARZYCKI & SZELĄG 2006) rośliną zagrożoną w skali kraju. Wszystkie znajdują się także „Czerwonej liście roślin naczyniowych Górnego Śląska” (PARUSEL i in. 1996) – są zatem zagrożone w skali regionu. Gmina Klucze znajduje się poza Górnym Śląskiem, jednakże lista obejmuje całe dawne województwo katowickie, więc jej użycie jest uprawnione. W niniejszym opracowaniu uwzględniono także 5 gatunków nie objętych ochroną prawną, wymienionych jednak w "czerwonej liście" Górnego Śląska. Do roślin cennych zaliczono ponadto jeden gatunek nie objęty ochroną prawną i nie zagrożony w żaden sposób – jałowiec pospolity Juniperus communis, jednakże wg autorów część jego populacji powinna być pozostawiona w stanie niezmienionym, nie poddana zabiegom ochrony czynnej. 
Na obszarze objętym projektem znaleziono 6 gatunków roślin naczyniowych obcych dla rodzimej flory oraz 1 rodzimy składnik flory, którego obecność na Pustyni Błędowskiej jest jednak skutkiem introdukcji.
Pełną listę gatunków cennych, obcych i ekspansywnych przedstawiono poniżej. Zawiera ona krótkie opisy dotyczące ich rozmieszczenia w Polsce i na inwentaryzowanym obszarze, zajmowanych siedlisk oraz wymagań ekologicznych. Dla wszystkich gatunków cennych przedstawiono także kategorię ich zagrożenia oraz status ochronny, a także jakie zagrożenia wynikają z wycinki drzew i krzewów prowadzonej w ramach ochrony czynnej oraz zalecenia ochronne. Opis roślin obcych i ekspansywnych zawiera z kolei opis zagrożeń jakie wynikają z ich obecności oraz proponowanych w związku z tym działań.
Charakterystyki roślin, dotyczące ich siedlisk oraz rozmieszczenie w Polsce zostały oparte na następujących pozycjach: „Atlas roślin chronionych” (PIĘKOŚ-MIRKOWA & MIREK 2003), „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” (MATUSZKIEWICZ 2001) i „Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce” (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Opisy wymagań ekologicznych powstały natomiast na podstawie „Atlasu roślin chronionych” (PIĘKOŚ-MIRKOWA & MIREK 2003) oraz „Ecological indicator values of vascular plants of Poland” (ZARZYCKI i in. 2002).

Gatunki objęte ochroną ścisłą
1. Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
2. Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis artrorubens
3. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
4. Pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata
5. Tajęża jednostronna Goodyera repens
6. Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum

Gatunki objęte ochroną częściową
1. Kalina koralowa Viburnum opulus
2. Konwalia majowa Convallaria majalis
3. Kruszyna pospolita Frangula alnus

Inne cenne gatunki
1. Gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia
2. Gruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha
3. Gruszycznik jednokwiatowy Moneses uniflora
4. Gruszynka jednostronna Orthilia secunda
5. Jałowiec zwyczajny Juniperus communis
6. Korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys

Gatunki ekspansywne i obce
1. Czeremcha amerykańska Padus serotina
2. Dąb czerwony Quercus rubra
3. Łubin trwały Lupinus polyphyllos
4. Robinia akacjowa Robinia pseudacacia
5. Sosna Banksa Pinus banksiana
6. Wierzba ostrolistna Salix acutifolia
7. Wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius