Jesteś tutaj: O projekcieInwentaryzacja przyrodniczaLiteratura

Literatura

Inwentaryzacja florystyczna

1. BERNACKI L. 1998. Występowanie wybranych górskich gatunków storczykowatych w rejonie Wyżyny Śląskiej (południowa Polska). Acta Univ. Wrat. 2038. Prace Bot. 76: 141-154.
2. BERNACKI L., NOWAK T., URBISZ A., URBISZ AL. & TOKARSKA-GUZIK B. 2001. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. Acta Biol. Siles. 35 (52): 79-107.
3. BŁOŃSKA A. 2012. Nowe dane o rozmieszczeniu tajęży jednostronnej Goodyera repens na Wyżynie Śląskiej. Chroń. Przyr. Ojcz. 68 (1): 52–54.
4. FAGASIEWICZ . 1986. Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis. Część XII. Acta Univ. Lodz. Folia Bot. 4: 223-246.
5. MATUSZKIEWICZ W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
6. NOWAK T., KAPUSTA P., JĘDRZEJCZYK-KORYCIŃSKA M., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G. & GODZIK B. 2011. The vascular plants of the Olkusz Ore-bearing Region. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
7. NOWAK T., URBISZ A., KAPUSTA P., TOKARSKA-GUZIK B. 2005. Distribution patterns and habitat preferences of mountain vascular plant species in the Silesian Uplands (southern Poland). Pol. J. Ecol. 59 (2): 219-234.
8. PARUSEL J.B., WIKA S. & BULA R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. W: Raporty Opinie 1, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice.
9. PIĘKOŚ-MIRKOWA H. & MIREK Z. 2003. Flora Polski. Atlas Roślin Chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
10. RAHMONOW O. 1999. Procesy zarastania Pustyni Błędowskiej. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.
11. ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw nr 0, poz. 81.
12. ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki UJ, Kraków.
13. ZAJĄC M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1-92.
14. ZARZYCKI K. & SZELĄG Z. 2006. Red List of vascular plants in Poland. W: Z. MIREK,
15. K. ZARZYCKI, W. WOJEWODA & Z. SZELĄG (red.) Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Insitute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s: 9-20.
16. ZARZYCKI K., TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J. & KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Biodiversity of Poland 2: 1–183.

Inwentaryzacja ornitologiczna

Acta Ornitologica X 1967 nr. 9 „Ptaki północno zachodniej części powiatu olkuskiego”
Walasz K., Mielczarek P. (red. 1992) Atlas ptaków lęgowych małopolski 1985 – 1992. Biol. Sile. Wrocław.
Sikora A. i in. (red. 2007) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985 – 2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.
Lars Svenson (red. 2012) Przewodnik Collinsa „Ptaki”. Oficyna Wydawnicza Multico.
Dyrektywa Ptasia - Załącznik I

Inwentaryzacja entomologiczna

 

Inwentaryzacja herpetologiczna

Berger L. 1968. Morphology of the F1 generation of Green frogs different combinations. Acta Zool. Cracov 13, 301-324.
Berger L. 1987. Ewolucja systemów genetycznych żab zielonych. Kosmos 36, 395-416.
Głowaciński Z., Rafiński J. 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Kraków, 66-67.
Graff J. D., Polls-Pelaz M. 1989. Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. [W:]
Evolution and Ecology of unisexual vertebrates. Dawley R. M., Bogart J. P. (red.). York State
Museum, Albany, 289-301.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. PWN, Warszawa.
Reszetyło O., Rykowska Z., Briggs L. 2008. Analiza wpływu systemu odwadniającego tory kolejowe (typu korytka krakowskie) na płazy. [W:] Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. . Zamachowski W. (red.). IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, Kraków.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237).
Rybacki M., Berger L. 1994. Distribution and ecology of water frogs in Poland. Zool. Polon. 39, 293-303.

 Inwentaryzacja ssaków

1. Baś G., H. Okarma. 2008. Wild boar in the city of Krakow, Poland. Abstract in 7th International Symposium on Wild Boar and sub-order Suiformes. Sopron, Hungary: 66.
2. Czech A. 2001. Bóbr. Monografie przyrodnicze. Lubuski Klub Przyrodników. Świebodzin.
3. Czech A. 2007. Bóbr europejski (Castor fiber). Krajowy plan ochrony gatunku. Kraków.
4. Fonseca C., Kolecki M., Merta D. 2007. Use of line intercept track index and plot sampling for estimating wild boar, Sus scrofa (Suidae), densities in Poland. Folia Zoologica, 4 (56): 389-398.
5. Frąckowiak W., M. Kolecki, A. Siuta, L. Wiśniowska. 2004. Preferencje siedliskowe łosi zimą oraz pilotażowa ocena wyrządzanych szkód przez ten gatunek w wybranych kompleksach leśnych. Sytuacja populacji łosia w Polsce, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza.
6. Fruziński B. 1993. Dzik. Anton, Warszawa.
7. Jędrzejewski W., W. Sidarowicz. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład Badania Ssaków, PAN. Białowieża.
8. Kolecki M. 2002. Population size and habitat selection by wild boar (Sus scrofa) in Romincka Forest, north-eastern Poland. 4th Wild Boar Symposium. Lousa, Portugal.
9. Ohnesorge G., B. Scheiba, K. Uhlenhaut. 2008. Ślady i tropy zwierząt. Flora i fauna lasów. Multico, Warszawa.
10. Pielowski Z. 1988. Sarna. PWRiL, Warszawa.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dn. 2011r. Nr 237, poz. 1419).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z dn. 2010r. Nr 77, poz. 510).
13. Mikoś J., Szydlarski M., Warmuz E. 2007. Wyznaczanie ostoi jeleniowatych metodą GIS. Las Polski 11/2007.
14. Pielowski Z. 1988. Sarna. PWRiL, Warszawa.
15. Żurowski W. 1989. Bóbr europejski – Castor fiber. W. Krupka (ed). Łowiectwo. PWRiL: 321-323.

Analiza geomorfologiczna

1. Adamczyk B., 1957: Ciężkie minerały piasku z Pustyni Błędowskiej, Zesz. Nauk. WSR w Krakowie, Rolnictwo 2
2. Alexandrowiczowa Z., 1962: Piaski i formy wydmowe Pustyni Błędowskiej, Ochrona Przyrody 28
3. Bałuka B., Tritt R., 2001: Polska Sahara – mity a rzeczywistość, Wszechświat 102, nr. 7-9.
4. Biernat B., 1984: Cechy teksturalne piaszczystych osadów doliny pra-Przemszy, Geographia. Studia et Dissertationes 8, Prace Naukowe UŚ 647
5. Chramiec M., 1959: Rozwój morfologiczny progu jurajskiego na odcinku pomiędzy Okuszem a Kluczami, Praca magisterska, archiwum IGiGP UJ, Kraków
6. Gilewska S., 1972: Wyżyny Śląsko-Małopolskie, [w:] Geomorfologia Polski t.I, M. Klimaszewski (red.), PWN, Warszawa
7. Kiryk F., Kołodziejczyk R., 1978: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego 1, Warszawa-Kraków
8. Kotlicka G., 1969: Uwagi o paleogeografii dolnego odcinka pradoliny Przemszy, Biuletyn Państwowej Służby Geologicznej, 220, Z badań Czwartorzędu w Polsce, 12
9. Kozioł S., 1952: Budowa geologiczna Pustyni Błędowskiej, Biuletyn Instytutu Geologicznego 65
10. Krawczyk Z., Trembaczowski J., 1986: Wpływ procesów eolicznych na zmiany powierzchni ziarn kwarcu piasków Pustyni Błędowskiej, Prace Naukowe UŚ 800, Studia et Dissertationes 9
11. Krzyżkiewicz 1952: Czwartorzęd doliny Białej Przemszy pod Golczowicami, Biuletyn Państwowej Służby Geologicznej 68, Z badań Czwartorzędu w Polsce IV
12. Lewandowski J., Zieliński T., 1990: Wiek i geneza osadów kopalnej doliny Białej Przemszy (Wyżyna Śląska), Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 364
13. Lewiński J., 1914: Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 7
14. Łaskawiec A., 2003, W sprawie ochrony Pustyni Błędowskiej, Wszechświat, 104, nr. 10-12
15. Pełka J., 1994: Rekonstrukcja lokalnych warunków anemologicznych we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na podstawie analizy eolicznych form terenu i drzew sztandarowych, [w:] Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B. Nowaczyk, T. Szczypek (red.), Wyd. SGP, Poznań
16. Przemycki P., 1929: Monografia przyrodnicza powiatu olkuskiego, Przegląd Górniczo- Hutniczy, 21
17. Różycki S.Z., 1960: Czwartorzęd Regionu Jury Częstochowskiej i sąsiadujących z nią bszarów, Przegląd Geologiczny, 8.
18. Sendobry K., Szczypek T., 1991: Geneza i wiek podkuestowych osadów piaszczystych w okolicach Olkusza, Geographia, Studia et Dissertationes 15
19. Sosnowski K., 1947: W obronie Pustyni Błędowskiej, Ziemia 26
20. Szczypek T., Wika S., 1984: Wpływ wiatru i działalności człowieka na krajobraz Pustyni Błędowskiej, Wszechświat 85, 6
21. Szczypek T., Wika S., 1985: Piaskownia.w Bukownie – interesujący obiekt dydaktyczny, Wszechświat, 86, 9.
22. Szczypek T, 1988: Działalność eoliczna we wschodniej części. Wyzyny Ślaskiej na przykładzie okolic Bukowna, Geographia, Studia et Dissertationes, 11, Wyd. UŚ, Katowice
23. Szczypek T., Wach J., 1989: Accumulation phases of the Quaternary deposits in the Błędów Desert based on lithological studies, Quaestiones Geographicae 2
24. Szczypek T., Wach J., 1991: Human impact and intensity of Aeolian processes in the Silesian- Cracow Uplanmd (Southern Poland), Zeitschrift fűr Geomorphologie N.F. 90
25. Szczypek T., Wach J., 1991: Rozwój współczesnej wydmy w warunkach silnej antropopresji, Prace Naukowe UŚ, nr 1164, Katowice
26. Szczypek T., Wach J., 1993a: Antropogeniczna wydma krawędziowa w Bukownie na Wyżynie Śląskiej w latach 1989-1993, Prace Naukowe UŚ, nr 1401, Katowice
27. Szczypek T.,Wach J., 1993b: Antropogenicznie wymuszone procesy i formy eoliczne na Wyżynie Śląskiej, Wyd. SGP, Poznań
28. Szczypek T., 1994: Pasowość rzeźby deflacyjno-akumulacyjnej (na przykładzie piaskowni w Bukownie na Wyżynie Śląskiej), [w:] Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B.Nowaczyk, T.Szczypek (red.), Wyd. SGP, Poznań
29. Szczypek T., 1994: Inicjalnre kopczyki piaszczyste typu „nebkha”, [w:] Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i formy eoliczne (wybrane zagadnienia), B.Nowaczyk, T.Szczypek (red.), Wyd. SGP, Poznań
30. Szczypek T., Wach J., 1995a: Współczesne procesy eoliczne na Wyżynie Śląskiej jako efekt progowych zmian środowiska spowodowanych czynnikiem antropogenicznym, Sympozjum progowe zmiany środowiska przyrodniczego późnego glacjału i holocenu. Zapis w rzeźbie, osadach i szczątkach roślinnych, Sosnowiec
31. Szczypek T., Wach J., 1995b: Procesy i osady eoliczne.w południowej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Stanowisko 1. Pustynia Błędowska. Stanowisko 2. Bukowno, rzeźba eoliczna w obrębie piaskowni, Przewodnik wycieczek III Zjazd eomorfologów Polskich, Sosnowiec
32. Szczypek T., Wika S., Czylok A.,Rahmonow O., Wach J., 2001: Pustynia Błędowska fenomen polskiego krajobrazu, Wyd. Kubajak, Krzeszowice
33. Tyszkiewicz 1959: Charakterystyka. fizjograficzna Pustyni Błędowskiej, Praca magisterska, archiwum IGiGP UJ, Kraków
34. Znosko J., 1953: Budowa geologiczna okolic Błędowa i Niegowonic, Biuletyn Instytutu Geologicznego 74