Jesteś tutaj: O projekcieInwentaryzacja przyrodniczaGady i płazy

Inwentaryzacja herpetologiczna

Informacje ogólne
W ramach dotychczasowej inwentaryzacji, która została rozpoczęta w czerwcu 2012 roku brak było danych z wiosennej migracji płazów. W niniejszym opracowaniu zostało to uzupełnione.
Płazy (Amphibia) jest to szczególna grupa zwierząt, dla której niezbędna w cyklu życiowym jest obecność wody. Związane jest to z cyklami rozrodczymi, które w całości odbywają się w środowisku wodnym.
W przypadku obszaru objętego granicami projektu, miejsc gdzie znajduje się stojąca bądź wolnopłynąca woda nie ma. Tym samym nie ma na tym terenie potencjalnych siedlisk rozrodczych dla płazów. Jednakże obszar inwentaryzacji rozszerzono do obszarów graniczących bezpośrednio z rewitalizowaną pustynią. W buforze tym stwierdzono obecność kilku gatunków płazów i gadów, jak również siedliska ich rozrodu.
Mapa poniżej przedstawia schematyczne rozmieszczenie występowania siedliska dla płazów. W zaznaczanych kwadratach stwierdzono również migrację wiosenną płazów do miejsc rozrodczych oraz migrację jesienną do miejsc zimowania.

Siedliska płazów

Rozmieszczenie siedlisk bytowania, rozrodczych oraz szlaków migracyjnych płazów. Sporządził Michał Węgrzyn.

Siedliska rozrodcze związane są bezpośrednio z występowaniem podmokłości w dolinie rzeki Białej Przemszy. Naturalne drzewostany łęgowe w dolinie rzeki stanowią doskonałe naturalne siedlisko dla płazów, głównie żab brunatnych. W części wschodniej inwentaryzowanego terenu znajdują się stawy po wyrobiskach dawnej kopalni. Staw Zielony oraz Staw Czerwony są miejscem występowania żab brunatnych i zielonych oraz ropuchy szarej Bufo bufo i zielonej Bufo viridis. W stawach tych odnotowano również osobniki zaskrońca Natrix natrix, dla którego stawy są miejscem polowań na formy larwalne i dorosłe osobniki żab i ropuch. Również tutaj spotkano beznogą jaszczurkę padalca Anguis fragilis.
Na południe od ww. stawów wznoszą się wapienne wzniesienia porośnięte lasem liściastym. Na tym obszarze płazy bezogoniaste mają swoje miejsca zimowania. Wiosenna i jesienna migracja w części wschodniej pustyni odbywa się pomiędzy lasami na zboczach a stawami i drobnymi wolno płynącymi ciekami. Sama pustynie nie stanowi miejsca występowania płazów. Jedynie jej północno wschodni fragment jest miejscem występowania bardzo rzadkiego płaza grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus. Spośród gadów na samej pustyni notowano osobniki jaszczurki zwinki. Wbrew doniesieniom na terenie pustyni nie odnotowano występowania węża gniewosza plamistego Coronella autriaca.